ดูการสอบเขียน Academic อย่างคร่าว ๆ

ระยะเวลา: 60 นาที

การสอบเขียน IELTS Academic ประกอบด้วยข้อสอบสองส่วน หัวข้อต่าง ๆ ในโจทย์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นที่สนใจโดยทั่วไป และเหมาะสําหรับผู้เข้าสอบที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาบัณฑิต หรือต้องการลงทะเบียนทางวิชาชีพ การตอบทั้งสองโจทย์ต้องเขียนในรูปแบบที่เป็นทางการ 

ข้อสอบส่วนที่ 1  

คุณจะได้รับกราฟ ตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพ และขอให้อธิบาย สรุป หรืออธิบายข้อมูลด้วยคําพูดของคุณเอง คุณอาจถูกขอให้อธิบายและนําเสนอข้อมูล อธิบายขั้นตอนของกระบวนการ วิธีการทํางานของบางสิ่ง หรืออธิบายวัตถุ แผน หรือการออกแบบ  

ข้อสอบส่วนที่ 2  

คุณจะได้รับการขอให้เขียนเรียงความเพื่อตอบสนองต่อมุมมอง ข้อโต้แย้ง หรือปัญหา คุณจะสนับสนุนมุมมองของคุณด้วยตัวอย่างที่เกี่ยวข้องจากความรู้และประสบการณ์ของคุณเอง 

การสรุปข้อเท็จจริงหรือตัวเลขจากข้อมูลกราฟิก

ในข้อสอบการเขียนส่วนที่ 1 ของ IELTS Academic คุณจะเห็นแผนภาพ ซึ่งเป็นวิธีการแสดงข้อมูลให้เห็นภาพ คุณอาจเห็นแผนภาพตั้งแต่หนึ่งแผนภาพขึ้นไป ข้อมูลภาพนี้สามารถแสดงเป็น: 

  • ตาราง 

  • แผนภูมิ 

  • แผนภาพ 

  • กระบวนการ 

  • กราฟ 

  • แผนที่ 

นอกจากนี้ คุณจะได้รับคําแนะนําเพื่อสรุปข้อมูลที่คุณเห็นโดยการเลือกและการรายงานคุณลักษณะหลักที่คุณเห็น และทําการเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  คุณจะต้องทําโจทย์เรื่องการถ่ายโอนข้อมูล เช่น ข้อมูลภาพที่คุณได้รับจําเป็นต้องนําเสนอในรูปแบบของข้อความ 

เพื่อให้ตอบโจทย์ได้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้อง: 

  1. เขียนบทนํา 

  2. เขียนภาพรวม (สรุปสิ่งที่คุณเห็น) 

  3. นําเสนอและเน้นคุณลักษณะที่สําคัญพร้อมตัวเลข (ข้อมูล) 

คุณจะต้องเขียนคําอย่างน้อย 150 คํา โดยเขียนให้ครบ ไม่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือบันทึกย่อ  

การเขียนเรียงความ

ในข้อสอบส่วน 2 ของการสอบการเขียน Academic คุณจะถูกขอให้เขียนเรียงความเพื่อตอบสนองมุมมอง ข้อโต้แย้ง หรือปัญหา ควรเขียนเรียงความทางวิชาการหรือรูปแบบกึ่งทางการ หัวข้อต่าง ๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องและมุ่งเน้นไปที่แง่มุมที่เฉพาะเจาะจงของหัวข้อนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น หากหัวข้อนั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จุดมุ่งเน้นจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่าการเขียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป   

คําแนะนําเกี่ยวกับโจทย์จะให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับคําถามที่บอกวิธีหารือเกี่ยวกับหัวข้อในเรียงความของคุณ คุณอาจถูกขอให้บอกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง สรุป และนําเสนอแนวทางแก้ปัญหา พิสูจน์ความคิดเห็น หรือประเมินหลักฐานและแนวคิด สิ่งสําคัญคือคุณต้องทําโจทย์ให้เสร็จอย่างระมัดระวังโดยใช้ความคิดและตัวอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนจุดยืนของคุณ ความคิดของคุณควรได้รับการจัดระเบียบอย่างชัดเจน โดยใช้ย่อหน้าสําหรับแต่ละแนวคิด คุณต้องเขียนอย่างน้อย 250 คํา  

คุณจะได้รับการประเมินความสามารถของคุณในการปฏิบัติตามแบบแผนการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อจัดระเบียบและเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะที่สัมพันธ์กันโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อแสดงความคิดและความคิดเห็นของคุณ

ตัวอย่างคําถาม

ข้อสอบการเขียนส่วนที่ 1:

ข้อสอบการเขียนส่วนที่ 2: