ดูการสอบการเขียน General Training อย่างคร่าว ๆ

ระยะเวลา: 60 นาที  

การสอบการเขียน General Training ประกอบด้วยโจทย์สองอย่างที่อิงกับหัวข้อที่สนใจทั่วไป  

ข้อสอบส่วนที่ 1  

คุณจะได้รับแจ้งสถานการณ์และขอให้เขียนจดหมายขอข้อมูลหรืออธิบายสถานการณ์ จดหมายอาจเป็นเรื่องส่วนตัว กึ่งทางการ หรือเป็นทางการก็ได้  

ข้อสอบส่วนที่ 2  

คุณจะได้รับการขอให้เขียนเรียงความเพื่อตอบสนองต่อมุมมอง ข้อโต้แย้ง หรือปัญหา เรียงความอาจมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการเขียน Academic คุณจะสนับสนุนมุมมองของคุณด้วยตัวอย่างที่เกี่ยวข้องจากความรู้และประสบการณ์ของคุณเอง 

ข้อสอบส่วนที่ 1: การเขียนจดหมายสั้น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง

ในข้อสอบส่วนที่ 1 ในการทดสอบการเขียน General Training คุณจะถูกขอให้เขียนจดหมาย ซึ่งคุณแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการเขียนจดหมายแบบพื้นฐานทั่วไป 

คุณจะได้รับสถานการณ์ที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจําวัน เช่น การเขียนขอโทษที่พลาดงานเลี้ยงของเพื่อน หรือการร้องเรียนต่อบริษัทเกี่ยวกับบริการที่ไม่ดี การเขียนเพื่อให้คําแนะนําแก่เพื่อนเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด หรือการเขียนเพื่อแสดงความสนใจสมัครงานใหม่ 

นอกเหนือจากการได้รับสถานการณ์แล้ว หัวข้อย่อยสามหัวข้อยังจะสรุปถึงสิ่งที่คุณต้องรวมไว้ในจดหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะต้องอธิบายรายละเอียด ให้เหตุผล แสดงความชื่นชอบและไม่ชอบ หรือให้ข้อเสนอแนะหรือคําแนะนํา 

คุณจะต้องใช้น้ำเสียงที่ถูกต้องในจดหมายของคุณ น้ำเสียงคือวิธีที่คุณสื่อสารกับผู้คนที่แสดงประเภทของความสัมพันธ์ที่คุณมีกับพวกเขา ในจดหมาย น้ำเสียงที่คุณใช้จะระบุอย่างชัดเจนด้วยคําขึ้นต้นและการลงท้ายที่เหมาะสม และควรจะถ่ายทอดด้วยคําพูดหรือถ้อยคําที่คุณเลือก 

จดหมายมักจะเขียนด้วยน้ำเสียงที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ โดยทั่วไปแล้ว หากจดหมายนี้ส่งถึงเพื่อน คนที่คุณรู้จักดี หรือครอบครัว และเหตุผลในการเขียนเป็นเชิงบวก น้ำเสียงจะไม่เป็นทางการ จดหมายถึงบุคคลอื่นและสําหรับข้อร้องเรียนหรือข้อความเชิงลบทั้งหมดควรเป็นทางการมากขึ้น 

ข้อสอบส่วนที่ 2: การเขียนเรียงความ

ในข้อสอบส่วนที่ 2 ของการสอบการเขียน General Training คุณจะถูกขอให้เขียนเรียงความเพื่อตอบสนองมุมมอง ข้อโต้แย้ง หรือปัญหา หัวข้อต่าง ๆ นั้นอยู่ในความสนใจทั่วไป เช่น เป็นเรื่องดีกว่าถ้าเด็กเรียนที่บ้านหรือไม่ ควรปรับอายุที่ดื่มสุราได้ขึ้นหรือไม่ ใครควรเป็นผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุหรือวิธีการนําครอบครัวมารวมกันอย่างใกล้ชิด 

คําแนะนําเกี่ยวกับโจทย์จะให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับคําถาม บอกวิธีหารือเกี่ยวกับหัวข้อในเรียงความของคุณ คุณอาจถูกขอให้บอกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง สรุป และนําเสนอแนวทางแก้ปัญหา พิสูจน์ความคิดเห็น หรือประเมินหลักฐานและแนวคิด สิ่งสําคัญคือคุณต้องทําโจทย์ให้เสร็จอย่างระมัดระวังโดยใช้ความคิดและตัวอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนจุดยืนของคุณ ความคิดของคุณควรได้รับการจัดระเบียบอย่างชัดเจน โดยใช้ย่อหน้าสําหรับแต่ละแนวคิด คุณต้องเขียนอย่างน้อย 250 คํา  

คุณจะได้รับการประเมินความสามารถของคุณในการปฏิบัติตามแบบแผนการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในการจัดระเบียบและเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะที่สัมพันธ์กันโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อแสดงความคิดและความคิดเห็นของคุณ 

ตัวอย่างคําถาม: การเขียน IELTS

8 ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงระดับ 8: ข้อสอบการเขียน 2 ของ IELTS

ให้ผู้เชี่ยวชาญ IELTS ของเราแนะนําคุณผ่าน 8 ขั้นตอนที่จําเป็นเพื่อไปถึงระดับ 8 ในข้อสอบการเขียน 2 ของ IELTS

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/drhxDA0N7pUiAKxV53EjS/4e20ff1c44286c68748ace72ecb38760/8_Steps_to_help_you_reach_a_Band_8_IELTS_Writing_Task_2_-_thumbnail__high_res_.jpg
2020-12-08T09:07:32.085Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/377ojdWIJiLLtJFVfWftbC/efb7020696b6f922d2815bc0a4fee53a/8_Steps_to_help_you_reach_a_Band_8__IELTS_Writing_Task.mp4