Benefits of practicing IELTS with our free tests

  • Get familiar with the IELTS test format

  • Test yourself and get used to real test time conditions

  • Experience tasks similar to test tasks

  • Review your answers by comparing to model answers

ดูการสอบอ่าน IELTS Academic อย่างคร่าว ๆ

การสอบอ่าน Academic ประกอบด้วยบทความยาว 3 บทความ ซึ่งมีตั้งแต่ข้อความเชิงพรรณาและข้อเท็จจริง ไปจนถึงข้อความแบบอ้อมและบทวิเคราะห์ บทความเหล่านี้มีอยู่จริงที่นํามาจากหนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ข้อความเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกสําหรับผู้อ่านที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่เหมาะสมสําหรับผู้ที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือกําลังหาการลงทะเบียนทางวิชาชีพ 

ดูการสอบเขียน Academic อย่างคร่าว ๆ

ระยะเวลา: 60 นาที

การสอบเขียน IELTS Academic ประกอบด้วยข้อสอบสองส่วน หัวข้อต่าง ๆ ในโจทย์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นที่สนใจโดยทั่วไป และเหมาะสําหรับผู้เข้าสอบที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาบัณฑิต หรือต้องการลงทะเบียนทางวิชาชีพ การตอบทั้งสองโจทย์ต้องเขียนในรูปแบบที่เป็นทางการ 

ข้อสอบส่วนที่ 1  

คุณจะได้รับกราฟ ตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพ และขอให้อธิบาย สรุป หรืออธิบายข้อมูลด้วยคําพูดของคุณเอง คุณอาจถูกขอให้อธิบายและนําเสนอข้อมูล อธิบายขั้นตอนของกระบวนการ วิธีการทํางานของบางสิ่ง หรืออธิบายวัตถุ แผน หรือการออกแบบ  

ข้อสอบส่วนที่ 2  

คุณจะได้รับการขอให้เขียนเรียงความเพื่อตอบสนองต่อมุมมอง ข้อโต้แย้ง หรือปัญหา คุณจะสนับสนุนมุมมองของคุณด้วยตัวอย่างที่เกี่ยวข้องจากความรู้และประสบการณ์ของคุณเอง 

ดูการสอบการเขียน General Training อย่างคร่าว ๆ

ระยะเวลา: 60 นาที  

การสอบการเขียน General Training ประกอบด้วยโจทย์สองอย่างที่อิงกับหัวข้อที่สนใจทั่วไป  

ข้อสอบส่วนที่ 1  

คุณจะได้รับแจ้งสถานการณ์และขอให้เขียนจดหมายขอข้อมูลหรืออธิบายสถานการณ์ จดหมายอาจเป็นเรื่องส่วนตัว กึ่งทางการ หรือเป็นทางการก็ได้  

ข้อสอบส่วนที่ 2  

คุณจะได้รับการขอให้เขียนเรียงความเพื่อตอบสนองต่อมุมมอง ข้อโต้แย้ง หรือปัญหา เรียงความอาจมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการเขียน Academic คุณจะสนับสนุนมุมมองของคุณด้วยตัวอย่างที่เกี่ยวข้องจากความรู้และประสบการณ์ของคุณเอง 

ภาพรวมโดยย่อของการสอบอ่าน IELTS General Training

การสอบการอ่าน General Training กําหนดให้คุณต้องอ่านสิ่งที่ได้จากหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ประกาศ โฆษณา คู่มือและแนวทางของบริษัท เนื้อหาเหล่านี้เป็นเนื้อหาที่คุณมักจะพบเจอทุกวันในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ การสอบนี้มีสามส่วนด้วยกัน โดยส่วนที่ 1 ประกอบด้วยข้อความสั้นสองถึงสามข้อความ ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยสองข้อความ และส่วนที่ 3 ประกอบด้วยข้อความยาวหนึ่งข้อความ 

ดูการสอบฟัง IELTS อย่างคร่าว ๆ

ระยะเวลา: 30 นาที 

การสอบฟัง IELTS นั้นเหมือนกันทั้งในการสอบ IELTS Academic และการสอบ General Training คุณจะต้องตอบคําถาม 40 ข้อ โดยการหาคำตอบจากบทพูดบันทึกเสียงสี่ชุด 

คุณจะต้องฟังเสียงที่บันทึกสี่รายการซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างการพูดคนเดียวและการสนทนาจากเจ้าของภาษาจํานวนหนึ่ง และคุณจะได้ยินเสียงที่บันทึกแต่ละรายการเพียงครั้งเดียวเท่านั้น มีคําถาม 10 ข้อสําหรับแต่ละส่วนของการสอบฟัง  

คําถามเหล่านี้ทดสอบความสามารถของคุณในการทําความเข้าใจ: 

  • ประเด็นสำคัญและข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงโดยละเอียด 

  • ความคิดเห็นและทัศนคติของผู้พูด 

  • วัตถุประสงค์ของการพูด 

  • ความสามารถในการติดตามการพัฒนาความคิด 

รายละเอียดส่วนการฟัง: 

เสียงที่บันทึก 1   การสนทนาระหว่างคนสองคนในบริบททางสังคมประจําวัน  

เสียงที่บันทึก 2   บทพูดคนเดียวในบริบททางสังคมประจําวัน เช่น การพูดเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในท้องถิ่น  

เสียงที่บันทึก 3   การสนทนาระหว่างคนไม่เกินสี่คนในบริบทการศึกษาหรือการฝึกอบรม เช่น ครูสอนพิเศษของมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่พูดคุยเกี่ยวกับการบ้าน  

เสียงที่บันทึก 4   บทพูดคนเดียวในหัวข้อวิชาการ เช่น การบรรยายในมหาวิทยาลัย 

ดูการสอบการพูด IELTS อย่างคร่าว ๆ

ระยะเวลา: 11-14 นาที  

การสอบพูดจะประเมินการพูดภาษาอังกฤษของคุณ การสอบนี้จะใช้เวลาระหว่าง 11 ถึง 14 นาที ซึ่งคุณจะได้พูดคุยกับผู้คุมสอบ IELTS ถึงหัวข้อต่าง ๆ การสอบของคุณจะเกิดขึ้นในห้องที่เงียบพร้อมผู้คุมสอบที่จะสนับสนุนให้คุณพูดต่อไป ผู้คุมสอบ IELTS จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและมั่นใจได้ ซึ่งแตกต่างจากการสอบด้วย AI พวกเขายังสามารถเข้าใจสําเนียงของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับคะแนนที่ดีที่สุด การสอบพูดมี 3 ส่วน  

ส่วนที่ 1  

ผู้คุมสอบจะถามคําถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวคุณเองและหัวข้อที่คุ้นเคยต่าง ๆ เช่น บ้าน ครอบครัว งาน การศึกษา และสิ่งที่คุณสนใจ ส่วนนี้ใช้เวลาระหว่าง 4 ถึง 5 นาที  

ส่วนที่ 2  

คุณจะได้รับบัตรหัวข้อซึ่งผู้คุมสอบจะขอให้คุณพูดเกี่ยวกับหัวข้อนั้น คุณจะมีเวลา 1 นาทีในการเตรียมตัวก่อนที่จะพูดเป็นเวลา 2 นาที จากนั้นผู้คุมสอบจะถามคําถามหนึ่งหรือสองข้อในหัวข้อเดียวกันเพื่อจบการสอบในส่วนนี้  

ส่วนที่ 3

คุณจะต้องตอบคําถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในส่วนที่ 2 คําถามเหล่านี้จะให้คุณพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดและปัญหาที่เป็นนามธรรมมากขึ้น ข้อสอบส่วนนี้ใช้เวลาระหว่าง 4 ถึง 5 นาที