ดูการสอบการพูด IELTS อย่างคร่าว ๆ

ระยะเวลา: 11-14 นาที  

การสอบพูดจะประเมินการพูดภาษาอังกฤษของคุณ การสอบนี้จะใช้เวลาระหว่าง 11 ถึง 14 นาที ซึ่งคุณจะได้พูดคุยกับผู้คุมสอบ IELTS ถึงหัวข้อต่าง ๆ การสอบของคุณจะเกิดขึ้นในห้องที่เงียบพร้อมผู้คุมสอบที่จะสนับสนุนให้คุณพูดต่อไป ผู้คุมสอบ IELTS จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและมั่นใจได้ ซึ่งแตกต่างจากการสอบด้วย AI พวกเขายังสามารถเข้าใจสําเนียงของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับคะแนนที่ดีที่สุด การสอบพูดมี 3 ส่วน  

ส่วนที่ 1  

ผู้คุมสอบจะถามคําถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวคุณเองและหัวข้อที่คุ้นเคยต่าง ๆ เช่น บ้าน ครอบครัว งาน การศึกษา และสิ่งที่คุณสนใจ ส่วนนี้ใช้เวลาระหว่าง 4 ถึง 5 นาที  

ส่วนที่ 2  

คุณจะได้รับบัตรหัวข้อซึ่งผู้คุมสอบจะขอให้คุณพูดเกี่ยวกับหัวข้อนั้น คุณจะมีเวลา 1 นาทีในการเตรียมตัวก่อนที่จะพูดเป็นเวลา 2 นาที จากนั้นผู้คุมสอบจะถามคําถามหนึ่งหรือสองข้อในหัวข้อเดียวกันเพื่อจบการสอบในส่วนนี้  

ส่วนที่ 3

คุณจะต้องตอบคําถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในส่วนที่ 2 คําถามเหล่านี้จะให้คุณพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดและปัญหาที่เป็นนามธรรมมากขึ้น ข้อสอบส่วนนี้ใช้เวลาระหว่าง 4 ถึง 5 นาที 

ส่วนที่ 1: บทนําและคําถามเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย

4 ถึง 5 นาที 

ส่วนที่ 1 ของการสอบจะเริ่มต้นจากการที่ผู้คุมสอบขอให้คุณระบุชื่อและแสดงเอกสารระบุตัวตนของคุณ 

ถัดไป คุณจะต้องตอบคําถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวคุณเอง เช่น ถิ่นที่อยู่หรือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ (ทํางานหรือเรียน) 

จากนั้นคุณจะถูกถามคําถามเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย เช่น เกี่ยวกับเพลงที่คุณชอบ การทําอาหาร สภาพอากาศ หรือภาพยนตร์ที่คุณชอบ โดยทั่วไปคุณจะถูกถามหนึ่งหรือสองหัวข้อ  

ผู้คุมสอบจะถามคําถามตามสคริปต์และจะฟังคําตอบของคุณ กระตุ้นให้คุณขยายคําตอบของคุณด้วยการถามว่า “ทําไม” หรือ “ทําไมไม่ล่ะ” หากคําตอบของคุณสั้นเกินไป  

บททดสอบนี้ใช้รูปแบบคำถามคำตอบโดยมุ่งเน้นที่ความสามารถในการสื่อสารความคิดเห็นและข้อมูลในหัวข้อประจําวันโดยการตอบคําถามต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย 

ตัวอย่างโจทย์

ดูตัวอย่างโจทย์สําหรับการสอบพูด IELTS ส่วนที่ 1:

ส่วนที่ 2: การตอบแบบยาว

3 ถึง 4 นาที 

หลังจากส่วนที่ 1 ผู้คุมสอบจะให้หัวข้อกับคุณและจะขอให้คุณพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวเป็นเวลาหนึ่งถึงสองนาที 

หัวข้อดังกล่าวจะอยู่บนบัตรที่ให้กับคุณและคุณจะได้รับกระดาษและดินสอสําหรับจดบันทึกด้วย บนบัตร คุณจะเห็นข้อความแจ้งกำหนดการพูดและบางประเด็นที่คุณสามารถพูดถึงได้ในการพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 

คุณจะมีเวลาหนึ่งนาทีในการเตรียมตัวและจดบันทึกก่อนที่คุณจะพูด ผู้คุมสอบจะใช้นาฬิกาจับเวลาและจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเวลาของคุณหมดลง  

ผู้คุมสอบจะบอกคุณว่าเมื่อใดที่คุณจะเริ่มพูดคุยและจะเตือนคุณว่าจะหยุดคุณหลังจากผ่านไป 2 นาที  ประเด็นบนบัตรงานจะช่วยให้คุณนึกถึงสิ่งที่จะพูดและคุณควรพยายามให้ครบเวลา 2 นาทีเต็ม พวกเขาอาจถามคําถามคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้พูดไปก่อนที่จะไปยังส่วนถัดไป 

บททดสอบส่วนนี้จะประเมินความสามารถในการพูดของคุณในบางหัวข้อ โดยใช้ภาษาที่เหมาะสมและจัดระเบียบแนวคิดของคุณอย่างมีเหตุผล คุณสามารถใช้ประสบการณ์ของคุณเองในเรื่องนั้น ๆ เพื่อช่วยในการตอบแบบยาว

ตัวอย่างโจทย์

ดูตัวอย่างโจทย์สําหรับการสอบพูด IELTS ส่วนที่ 2:

ส่วนที่ 3: การสนทนาแบบสองทาง

4 ถึง 5 นาที 

คําถามในส่วนที่สามจะเชื่อมโยงกับหัวข้อทั่วไปที่คุณพูดถึงในส่วนที่ 2 คุณจะต้องอภิปรายหัวข้อในลักษณะทั่วไปและนามธรรมมากขึ้น เพื่อแสดงให้ผู้คุมสอบเห็นว่าคุณสามารถแสดงและอธิบายความคิดเห็นของคุณ วิเคราะห์ อภิปราย และคาดการณ์เกี่ยวกับหัวข้อในเชิงลึกมากขึ้น 

ถ้าการพูดแบบยาวของคุณเกี่ยวกับสถานที่ที่สวยงามน่าไปเยือนในเมืองที่คุณอยู่ ส่วนนี้อาจเริ่มต้นด้วยการพูดถึงสถานที่ั้สวย ๆ งาม ๆ และคําถามแรกอาจเป็น “คุณคิดว่าการรักษาสถานที่ที่สวยงามในเมืองเป็นสิ่งสําคัญหรือไม่” 

ผู้คุมสอบจะพูดคุยกับคุณมากขึ้นในหัวข้อนี้ และอาจขอให้คุณอธิบายความคิดเห็นของคุณเพื่อดูว่าคุณสามารถสื่อสารเกี่ยวกับแนวคิดแบบนามธรรมได้ดีเพียงใด เมื่อเทียบกับหัวข้อส่วนบุคคลที่คุณพูดถึงในส่วนที่ 1 และ 2 

ในส่วนที่ 3 คุณจะได้รับการประเมินความสามารถของคุณในการแสดงและให้เหตุผลรองรับความคิดเห็น และเพื่อวิเคราะห์ พูดคุย และคาดการณ์เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทั่วไปที่คุณพูดถึงในส่วนที่ 2  

ตัวอย่างโจทย์

ดูตัวอย่างโจทย์สําหรับการสอบพูด IELTS ส่วนที่ 3:

ดูผลงานของคะแนนระดับ 9 ในการสอบพูด IELTS ส่วนที่ 3

ค้นหาว่าทักษะภาษาอังกฤษใดที่คุณต้องการเพื่อให้ได้คะแนนระดับ 9 ในการสอบพูด IELTS ส่วนที่ 3

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/4S7gKR8qgom140edz058tQ/fa82213ff32ec74d670b6f7b4fbd789a/Band_9.png
2021-02-17T17:26:14.832Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/fr7V4jCc4gj8PPhC6N9XW/f8e0bd0cb12a3201ff80533118594508/Band_9_IELTS_Speaking_test_sample_Part_3__Anuradha_.mp4