หากคุณวางแผนที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือต้องการลงทะเบียนทางวิชาชีพในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ คุณอาจจําเป็นต้องทําการสอบ IELTS Academic

การสอบ IELTS Academic ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณในระดับวิชาการ เพื่อพิจารณาว่าคุณพร้อมที่จะศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา หรือทํางานในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ครู หรือทนายความหรือไม่

การสอบ Academic จะพิจารณาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณในทักษะทั้งสี่ข้อ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ส่วนการฟังและการพูด การทดสอบจะเหมือนกันทั้งการสอบ Academic และการสอบ General Training ในขณะที่ส่วนการอ่านและการเขียนจะแตกต่างกัน

สอบถามข้อมูล IELTS

What is the cost of the Academic test?

The cost of the Academic test is approx $245 USD. Check the IELTS booking system for accurate prices.

IELTS Academic หรือ General Training: คุณต้องการสิ่งใด

ค้นหาความแตกต่างระหว่าง IELTS Academic และ General Training เพื่อให้คุณเลือกว่าวิธีใดดีที่สุดสําหรับคุณ

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/5j5Cuo5YbzZ3DOS25MpRz7/cfa14a55d4bdb4f7961af1812345012b/IELTS_Academic_or_General_Training_-_thumbnail__high_res_.jpg
2020-12-08T09:08:25.143Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/4SoPLwR03EXv3KnWvMYW6l/b1ddd10bfa60d7bea6bc6ec529d845d5/IELTS_Academic_or_General_Training-_Which_do_you_need_.mp4

เรียนรู้เพิ่มเติม