หากคุณต้องการทํางาน โยกย้าย ศึกษา หรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาชีพในสหราชอาณาจักร คุณอาจต้องทําการสอบ IELTS สําหรับ UKVI การทดสอบนี้เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรอง (Secure English Language Test, SELT) ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากกระทรวงมหาดไทยในสหราชอาณาจักรสําหรับการขอวีซ่าไปยังสหราชอาณาจักร

IELTS General Training สำหรับ UKVI จะเหมือนกับ IELTS General Training ในแง่ของเนื้อหา รูปแบบ การให้คะแนน และระดับของความยาก อย่างไรก็ตาม การทดสอบ IELTS ของ UKVI จะมีให้เฉพาะที่ศูนย์ทดสอบที่ตรงตามข้อกําหนดด้านการบริหารจัดการที่ระบุไว้โดยกระทรวงมหาดไทยในสหราชอาณาจักร แบบฟอร์มรายงานการทดสอบ (TRF) ของคุณจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยหากคุณสอบ IELTS สําหรับ UKVI

สอบถามข้อมูล IELTS

What is the difference between IELTS and IELTS for UKVI?

IELTS and IELTS for UKVI are the exact same test in terms of format, content, scoring and level of difficulty. The only difference is an IELTS for UKVI test is approved by the UK Home Office for work, study and migration purposes.


If you take an IELTS for UKVI test, your test report form will be a little different to show you have taken an IELTS for UKVI test at an approved test centre.

IELTS Academic หรือ General Training: คุณต้องการสิ่งใด

ค้นหาความแตกต่างระหว่าง IELTS Academic และ General Training เพื่อให้คุณเลือกว่าวิธีใดดีที่สุดสําหรับคุณ

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/5j5Cuo5YbzZ3DOS25MpRz7/cfa14a55d4bdb4f7961af1812345012b/IELTS_Academic_or_General_Training_-_thumbnail__high_res_.jpg
2020-12-08T09:08:25.143Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/4SoPLwR03EXv3KnWvMYW6l/b1ddd10bfa60d7bea6bc6ec529d845d5/IELTS_Academic_or_General_Training-_Which_do_you_need_.mp4

เรียนรู้เพิ่มเติม