การสอบ General Training จะพิจารณาที่ความสามารถภาษาอังกฤษของคุณในสภาพแวดล้อมการทํางานหรือสังคม หากคุณวางแผนที่จะศึกษาในระดับมัธยมศึกษา, ลงทะเบียนฝึกอบรมวิชาชีพ, ย้ายไปทํางานในต่างประเทศ หรือย้ายไปยังแคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา คุณอาจต้องทําการสอบ IELTS General Training

แบบทดสอบจะประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณในทักษะด้านภาษาทั้งสี่อย่าง ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ในขณะที่ส่วนการฟังและการพูดของการสอบ IELTS General Training นั้นเหมือนกับการสอบ IELTS Academic ส่วนการอ่านและการเขียนจะแตกต่างกัน

สอบถามข้อมูล IELTS

What is the difference between IELTS Academic and IELTS General Training?

If you plan to study in higher education or seek professional registration in an English-speaking country, you might need to take an IELTS Academic.


The General Training test looks at your English-language capabilities in a work or social environment. If you plan to study in secondary education, enroll in vocational training, move abroad for work or migrate to Canada, Australia, New Zealand, the UK or the USA, you might need to take an IELTS General Training.

เรียนรู้เพิ่มเติม