การสอบอ่าน Academic จะประเมินทักษะการอ่านที่หลากหลาย รวมถึงความสามารถของคุณในการติดตามข้อโต้แย้ง รับรู้ถึงความคิดเห็น ทัศนคติ หรือวัตถุประสงค์ของผู้เขียน มาดูกันว่าคุณสามารถอ่านได้ดีแค่ไหนเพื่อทําความเข้าใจแนวคิด รายละเอียด ความคิดเห็น และความหมายโดยนัยที่สําคัญ ทักษะความเข้าใจในการอ่านของคุณได้รับการทดสอบในรูปแบบการอ่านผ่าน ๆ, การอ่านละเอียด และการอ่านเพื่อเก็บรายละเอียด

การสอบอ่าน Academic ประกอบด้วยข้อความยาว 3 บทความที่นํามาจากหนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ในปัจจุบัน ข้อความจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คุณอาจได้เผชิญ หากคุณศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัญฑิตศึกษา หรือสมัครลงทะเบียนทางอาชีพในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ

คุณจะต้องตอบคําถาม 40 ข้อในการสอบอ่าน Academic คําถามเหล่านี้มีตั้งแต่แบบปรนัยไปจนถึงการระบุข้อมูลหรือมุมมองของผู้เขียน, การจับคู่หัวข้อ, คุณลักษณะ และประโยคลงท้าย ตลอดจนประโยค, บทสรุป, บันทึก, ตารางและการทำผังงานให้สมบูรณ์ และการตอบคำถามอย่างสั้น

สอบถามข้อมูล IELTS

ลำดับในการสอบ IELTS เป็นอย่างไร

"การสอบ IELTS ทั้งแบบกระดาษ และแบบคอมพิวเตอร์นั้น มีลำดับการสอบที่เหมือนกัน เริ่มจากการสอบทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนตามลำดับ ส่วนการสอบทักษะการพูดจะดำเนินการก่อน หรือหลังการสอบส่วนอื่นๆ

การสอบทักษะการพูดยังสามารถดำเนินการสอบในวันเดียวกันหรือภายใน 7 วันก่อนหรือหลังวันที่สอบส่วนอื่นๆ ทั้งนี้โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมกับศูนย์สอบของท่าน"

เรียนรู้เพิ่มเติม