การสอบ IELTS สําหรับ UKVI เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรอง (SELT) ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยแผนกวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อให้ใช้เป็นหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ

Life Skills A1 ทดสอบทักษะการฟังและการพูดของคุณในระดับ A1 ใน Common European Framework (CERF) การสอบพูดและฟังร่วมกันจะใช้เวลาประมาณ 16 - 18 นาที โดยคุณจะได้ทดสอบกับผู้คุมสอบและผู้เข้าสอบอีกหนึ่งคน ซึ่งความสามารถในการสอบของผู้เข้าสอบคนที่สองจะไม่กระทบต่อผลสอบของคุณ สามารถใช้ผลสอบในการสมัครขอวีซ่าบางประเภทสําหรับสหราชอาณาจักรได้ เช่น วีซ่า ‘ครอบครัวของผู้พำนักถาวร’

คุณจะได้รับการประเมินความสามารถในการฟังและตอบเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งคุณต้องรับและถ่ายทอดข้อมูลพื้นฐานและสื่อสารในหัวข้อที่คุ้นเคย

ผู้คุมสอบอาจขอให้คุณอธิบายหัวข้อ ให้แสดงความคิดเห็นหรือความชอบ และให้เหตุผลสนับสนุน รวมถึงอธิบายกับขยายความหัวข้อ นอกจากนี้คุณยังต้องสื่อสารกับทั้งผู้คุมสอบและผู้เข้าสอบอีกคน

สอบถามข้อมูล IELTS

What is the 'pass mark' for the IELTS test?

In the IELTS Life Skills test, your results are given as a pass or fail mark.


There is no pass or fail in IELTS Academic or General Training test. Scores are graded on the 9-band system. Each educational institution or organisation sets its own level of IELTS scores to meet its individual requirements.

เรียนรู้เพิ่มเติม