การฟัง IELTS นั้นเหมือนกันทั้งในการสอบ IELTS Academic และการสอบ General Training การสอบฟังจะประเมินความสามารถของคุณในการทําความเข้าใจใจความหลัก, ข้อมูลโดยละเอียด, ความคิดเห็น, วัตถุประสงค์ และทัศนคติของผู้พูด รวมถึงความสามารถของคุณในการติดตามการพัฒนาด้านความคิด

คุณจะได้ฟังบันทึกเสียง 4 รายการในการสอบฟัง และจําเป็นต้องตอบคําถาม 40 ข้อตามบันทึกเสียงเหล่านี้ การบันทึกเสียงสองครั้งแรกเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่คุณอาจประสบในบริบทประจําวัน อย่างไรก็ตาม บันทึกเสียงสองอันหลังนั้นจะมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในบริบทของการศึกษาหรือการฝึกอบรม

ในบันทึกเสียงที่ 1 และ 3 คุณจะได้ยินเสียงการสนทนาของผู้พูด 2 คนขึ้นไป อย่างไรก็ตามในบันทึกเสียงที่ 2 และ 4 คุณจะได้ยินเสียงผู้พูดคนเดียว คุณจะต้องตอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับบทพูดจากเสียงบันทึก ที่มีตั้งแต่คำถามแบบปรนัยไปจนถึงการจับคู่ข้อมูล, หัวเรื่อง, คุณลักษณะ และส่วนจบประโยค รวมถึงการเติมประโยค, บทสรุป, บันทึก, ตาราง, แผนภาพ หรือผังงานให้สมบูรณ์

สอบถามข้อมูล IELTS

Can I do all parts of the test on the same day?

The Listening, Reading, and Writing parts of the test are completed immediately after each other on the same day. In some test centres, you will sit the Speaking test on the same day, or up to 7 days before or after your test date.


If you take computer-delivered IELTS, the Speaking test will be taken on the same day, either before, or after the other three parts of the test.

เรียนรู้เพิ่มเติม