การสอบ IELTS Life Skills มีไว้สําหรับผู้ที่ต้องการพิสูจน์ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษที่มาตรฐานสากลของยุโรปในการวัดความสามารถทางภาษา (CEFR) A1 หรือ B1 คุณสามารถใช้ผล Life Skills ของคุณเพื่อสมัครขอวีซ่าบางประเภทไปยังสหราชอาณาจักรได้ ในการสอบ IELTS Life Skills คุณจะได้รับการประเมินเฉพาะทักษะการฟังและการพูดของคุณเท่านั้น ผู้คุมสอบ IELTS ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมจะประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณในทักษะทั้งสองอย่างนี้

ผู้คุมสอบ IELTS ทั้งหมดจําเป็นต้องมีคุณวุฒิด้านการสอนที่เกี่ยวข้องก่อนถูกรับเข้าทำงานโดยศูนย์สอบ พวกเขาทํางานโดยใช้เกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนและคะแนนทั้งหมดอยู่ภายใต้ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ ทั้งหมดนี้มีไว้เพื่อทําให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ของคุณจะมีความยุติธรรมและถูกต้อง

ใน IELTS Life Skills ผู้คุมสอบจะให้คะแนนคุณด้านความสามารถในการรับและถ่ายทอดข้อมูล, การพูดเพื่อสื่อสาร และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย ทั้งนี้ ไม่มีระดับคะแนนในการสอบ IELTS Life Skills ผลสอบของคุณจะมีแค่ผ่านหรือไม่ผ่าน

สอบถามข้อมูล IELTS

What is the 'pass mark' for the IELTS test?

In the IELTS Life Skills test, your results are given as a pass or fail mark.


There is no pass or fail in IELTS Academic or General Training test. Scores are graded on the 9-band system. Each educational institution or organisation sets its own level of IELTS scores to meet its individual requirements.

เรียนรู้เพิ่มเติม